Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
 
Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland


Beste lezer,
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland.
In dit beleidsplan zijn we uitgegaan van het herberg- model.
Wij zijn een pluriforme gemeente die een huis wil zijn waar voor vele vormen van geloofsbeleving een plaats is. Een open en gastvrije gemeente!
 
Het idee van de herberg-gemeente is aangedragen door  Dr. Jan Hendriks in zijn boekje ‘De gemeente als herberg’. In dit gemeente-model kunnen wij onszelf herkennen en wij zien het als een mogelijkheid om de kerk, in een gebied als het onze, ook in de toekomst van betekenis te laten zijn.
 
Dit impliceert dat onze gemeente ‘poreuze’ grenzen heeft. Zij is niet duidelijk af te bakenen. Niet alleen de vaste kern die trouw elke zondag in de kerk komt, maar ook de incidentele bezoekers van vieringen, koffieochtenden, gespreksgroepen, filmavonden etc. tellen bij ons mee.
Randkerkelijken zijn zeer geëerde gasten zegt Hendriks in zijn boek.
En zo denken wij er ook over!
 
Daarom doen wij ons best om als kerk ‘voor elk wat wils’ te bieden.
Naaste het eerste spoor dat zich vooral richt op binnenkerkelijken willen wij ook het tweede spoor dat zich op rand- en buitenkerkelijken richt de komende jaren verder ontwikkelen.
 
Eén en ander brengt met zich mee dat:
 • Wij een naar buitengerichte gemeente proberen te zijn met een open oog en oor voor wat zich in dorp en wereld afspeelt.
 • Per activiteit onze doelgroep wisselend is, immers:voor elk wat wils.
 • We zichtbaar proberen te zijn in onze dorpsgemeenschappen. De oecumene is daarbij een prachtig ‘middel’. Immers veel van onze dorpen zijn hoofdzakelijk katholiek. De oecumenische samenwerking in onze gemeenschap is zeer goed te noemen.
 • Om goed zichtbaar te zijn (en te blijven) in onze dorpsgemeen-schappen brengen wij veel van onze activiteiten in de media.
 • Omdat (traditioneel) onze gemeente vele rand- en buitenkerkelijken heeft, wordt het kerkenwerk gedragen door een kleine groep.
 • Ontmoeting en dialoog rondom het ‘Godsgeheim’ kernwaarden van ons gemeente -zijn, zijn.
 
Zo hopen wij in de toekomst de gedachte van openheid en gastvrijheid verder gestalte te geven.
 
ds. S. Neuféglise - Vermeer en ds. D. Woudt. 


BELEIDSPLAN VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE MIDDEN WESTFRIESLAND.
 
Leeswijzer
Dit beleidsplan is als volgt ingedeeld:
 1. We beschrijven – voor hier zover relevant – de geschiedenis van onze gemeente.
 2. We beschrijven ons ideaalbeeld van de gemeente in de toekomst 
 3. We beschrijven een aantal concrete stappen op weg naar dat ideaalbeeld.
 
 
1. Tot hier toe…
 
1.1 Geschiedenis
De gemeenten van Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk en Lambertschaag zijn van oudsher Hervormde gemeenten met een vrijzinnige signatuur. Door de instroom van leden uit andere delen van het land, is er een veelkleurige gemeente ontstaan, in een hoofdzakelijk agrarisch gebied.
Combineer de vrijzinnige signatuur van de gemeenten met de grote mate van persoonlijke onafhankelijkheid van de Westfriese dorpelingen en het zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de mensen die al vele jaren in deze dorpen wonen, niet zulke heel regelmatige kerkgangers zijn, terwijl de nieuwkomers – doorgaans wat meer orthodox van oriëntatie – juist wel vrij regelmatig de diensten bezoeken.    
 
1.2. Huidige situatie
De gemeente is niet door een samen-op-weg proces heengegaan, omdat er geen gereformeerde kerken en/of lutherse gemeenten waren in dit gebied. De gemeente is als hervormde gemeente aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeente is een kerkelijke minderheid, in een gebied waar 80-90% al dan niet praktiserend rooms katholiek is. Ook in ons gebied wonen veel mensen die wel belangstelling hebben voor levensbeschouwelijke vragen en ervaringen, maar de bestaande kerken niet zien als plekken waar ze met die vragen en ervaringen terecht kunnen.
  
De gemeente heeft sinds 23 augustus 2020 twee predikanten, voor resp. 50% van de werktijd en 35% van de werktijd.
 
1.3 Tweesporenbeleid
We willen als gemeente trouw blijven aan ons uitgangspunt. We streven naar een grotere kwaliteit van leven voor de mensen in de dorpen in ons gebied en daarbij leggen we een accent bij het levensbeschouwelijk aspect van het mens-zijn.
Gezien de geschiedenis van onze gemeente en die van ons gebied, lijkt het noodzakelijk niet alleen te werken aan zaken die doorgaans als “typisch kerkelijk” worden gezien; maar ook aan andere manieren die mensen de gelegenheid bieden met hun levensbeschouwelijke vragen en ervaringen om te gaan. Die andere manieren hebben in onze gemeente/ in ons gebied al enigermate vorm gekregen d.m.v. missionaire /diaconale activiteiten. Zoals o.a. koffieochtenden, gesprekskring rond bijbelse thema's, een maal een verhaal, filmavonden en middagen, leesclub en nog in voorbereiding: eenzaamheidsproject, zingevingscafé. 
 
2. OnS IDEaalbeeld
 
2.1  Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
      Kerk, herberg voor allen…
 
Bovenstaande titel is de naam van de gemeente, met daaronder een heel kort statement dat duidelijk het karakter van de gemeente aanduidt.
 
In het mission statement zitten 3 kernwoorden: kerk, herberg en alleman. Die drie termen worden hieronder wat nader uitgewerkt.
 
2.2  Nadere uitwerking van “kerk”
In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom aan een (denkbeeldige) ronde tafel met haar (zijn) ervaringen en vragen, met zijn (haar) spiritualiteit.  
 
Aan die ronde tafel is er aandacht voor en wordt gestreefd naar:
 
Geestelijke groei Er is aandacht voor elkaars levensvragen en ervaringen, die minstens ook, in het licht van de bijbelse boodschap worden gezet. 
 
Ethische ontwikkeling  gesprekken over ethische dilemma’s

 
Gezonde relaties daar kan worden gewerkt aan het goed maken/houden van vriendschappen, huwelijken, ouder-kind-relaties, samenwerkingsrelaties van vrijwilligers en professionals. 
 
Vrede We zullen als “tafelgemeenschap” graag een bijdrage leveren aan rede in de gemeente, in het dorp, in ons land en in de wereld; Daar passen o.a. niet bij:
- het grote verschil tussen arm en rijk;
- het gebruik van geweld,               
- de eenzaamheid van veel ouderen.
 
Rust Voor iedereen moet deze tafelgemeenschap ook de plek zijn waar hij/zij rust kan vinden.
 
Godservaringen We creëren een atmosfeer en een omgeving waarin ontmoeting tot stand komt met jezelf, met elkaar en met God.
 
2.3. Nadere uitwerking van “herberg”  
De kerkgemeente is een open en gastvrije gemeente en/of wil dat in toenemende mate worden. We herkennen ons in het gedachtegoed van Dr. Jan Hendriks, neergelegd in zijn boeken rond het thema: de kerk als herberg. In de kerk als herberg, is God zelf de Herbergier.
Alle mensen die bij Hem over de vloer komen, zijn gelijkwaardige gasten, die van harte welkom zijn.
De kerk wordt daardoor een herbergzame plek:
- waar het goed toeven is.
- waar mensen ideeën uitwisselen en problemen bespreken,
- waar mensen hun feesten vieren en hun verdriet met elkaar delen.
- van waaruit diverse gasten samen werken aan de kwaliteit van leven.
 
De kerk als herberg” is een model van gemeente zijn.
 
2.3.1.          Kenmerken:
 
 • De gemeente timmert aan de weg –
Hangt de menukaart voor het raam, zet de stoepborden buiten, plaatst advertenties in de kranten en zoekt bewust naar publiciteit.
 
 • De gemeente heeft een zeer open karakter -
Er worden geen drempels opgeworpen. Wie geen belijdend lid kan worden, doet volop mee als dooplid, gast of vriend… Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt kerkordelijk geregeld.
 
 • De gemeente vindt mensen belangrijker dan dogma’s en kerkelijke regels.
 

2.3.2.          De gasten:  

Stamgasten, die zijn er altijd en regelen ook een aantal zaken.
 
Gasten, die vrij regelmatig binnen lopen.
 
Terrasgasten: mensen die af en toe binnenlopen, maar het liefst verblijven op het – al dan niet verwarmde – terras, waar ze graag genieten van een boeiend aanbod.
 
Kleine gasten: De kleintjes zijn in onze gemeente eigenlijk niet meer aanwezig. Bij bijzondere diensten als Palmpasen, Kerst, Doopdiensten en kinderzegening proberen wij kinderen uit te nodigen en zorgen dan voor een leuk kinderprogramma.         
 
Jonge gasten:  Hoewel deze groep moeilijk te bereiken is, proberen we deze groep wel in beeld te houden. Bijv. door hen in te schakelen bij 'klusjes' zoals koperpoetsen, potluckmaaltijd, Drie Koningen. 
  
 
3 Concrete stappen op weg naar  DE HERBERG
 
De Protestantse Gemeente Midden Westfriesland

3.1     Hoe is het nu geregeld met:   

A). De communicatie:
 • De communicatie met o.a. gemeenteleden verloopt via het kerkblad (Kerkleven) dat vier maal per jaar verschijnt.
 • Voor actuele informatie is de website; hierop staan de kerkdiensten en andere informaties de gemeente betreffende.
 • Uitgangspunt / basis voorwaarde is: openheid en transparantie.
 
B). Werkgroepen:
 • Ter ondersteuning van de predikant i.v.m. kerkelijke feestdagen en bijzonder kerkdiensten is de liturgie groep opgestart. Tevens verzorgt deze groep vier zangdiensten per jaar. De liturgie groep bestaat uit ca. zes personen.  Deze groep komt bij elkaar als dat nodig is.
 • De Werkgroep Samen Leven|Samen delen (aangeduid als SLSD) is ook actief betrokken bij het nadenken over en gestalte geven aan 'anders kerk zijn'.
 • Ter ondersteuning van de oecumene in ons gebied, is er een oecumenische werkgroep met afgevaardigden uit de verschillende dorpen: Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk, Lambertschaag en Sijbekarspel. Ook Rooms-Katholieke en Protestantse voorgangers uit de betreffende gemeenten/parochies zitten in de oecumenische werkgroep. Deze groepen (en deelgroepen daarvan) komen bij elkaar als dat nodig is.
   
3.1.1. De samenstelling van de kerkenraad is op orde
Deze bestaat uit 12 personen:   3 ouderlingen-kerkrentmeester, 4 diakenen, 2 ouderlingen, 1 voorzitter, 1 scriba en 2 predikanten.
Het dagelijks bestuur (moderamen) is op orde.
 
3.1.2. De diverse werkgroepen weten waar ze aan toe zijn.
De werkgroepen hebben een taakomschrijving. De werkgroepen weten aan wie ze rapportage verschuldigd zijn.
 
3.1.3. De gemeenteleden dienen een helder beeld te hebben van het functioneren van hun gemeente. Daartoe is de informatiegids gemaakt dat aan alle gemeenteleden wordt uitgereikt/bezorgd.  
 
 
3.2  Hoe krijgen/houden we de loop erin?
 
3.2.1  Door naast onze reguliere diensten ook missionaire/diaconale diensten en activiteiten te organiseren zoals: experimentele diensten zoals Hagepreek, interactieve diensten waarbij de kerkgangers zelf een inbreng hebben, preek van een leek, Dierendag etc. Maar kerkzijn is natuurlijk niet alleen iets van de zondag. Daarom organiseren wij ook doordeweekse activiteiten zoals, filmavonden/middagen, koffieochtenden (voor 60+), maal en een verhaal, gespreksgroepen, potluckmaaltijden etc. 

a - oecumenische diensten i.s.m. de RK parochies.
Andersgelovigen zijn weer belangrijk. Waar in de geschiedenis van de oecumene op een gegeven moment het idee ontstond dat “toch alles hetzelfde is” is er nu – door ontwikkelingen in de gemeente en in de samenleving – weer oog voor verschillen en daardoor voor de bruggen die gebouwd kunnen/moeten/mogen worden
 
b - zangdiensten, waarin wordt geëxperimenteerd met liederen.  
In West Friesland wordt veel en graag gezongen. In de teksten van moderne kerkliederen vinden veel mensen – bewust of onbewust – dingen verwoord, die ze zelf ook denken, geloven, belijden, zo aanvoelen. Sinds het uitkomen van het Nieuwe Liedboek is er ook een cantorij die nieuwe liederen kan voorzingen.
 
c - startdienst aan het begin van het seizoen.
De vakantieperiode is een steeds belangrijker gegeven geworden in onze samenleving. De kerk heeft zich van oudsher bezig gehouden met overgangsrituelen. De overgang van vakantietijd naar “weer aan ’t werk (in de kerk) is de moeite van het markeren waard. Wij proberen er altijd een feestelijk tintje aan te geven d.m.v. een uitje of maaltijd.
 
d – Oecumenische oogstdienst / dankdienst
In een agrarische omgeving, maar ook in de stad, is het goed om stil te staan bij ons voedsel, bij de productiemethoden en de gevolgen daarvan. Er komt steeds meer aandacht voor duurzaam produceren, etc. Meestal staat deze dienst in het teken van de Voedselbank of Dorcas.
 
e - de dienst op eeuwigheidzondag.  
Door deze viering te verplaatsen van oudejaarsavond, waarbij de vergankelijkheid van het leven vaak centraal stond naar, de laatste zondag van het kerkelijk jaar die ook wel eeuwigheidzondag heet, is ook de hele teneur van die dienst anders geworden. Het maakt voor nabestaanden een groot verschil of de namen genoemd worden in het kader van vergankelijkheid of in het kader van “de kwaliteit van leven, die we eeuwig noemen.
 
f - aandacht voor de grote feestdagen:
Door een goede voorbereiding op de grote feesten gaat men de feesten ook bewuster beleven. Op Kerstavond is er een dienst met de 'gewone' Kerstliederen en een aansprekende preek. Op Eerste Kerstdag proberen wij bij uitstek de herberg gedachte uit te dragen en richten wij ons dan vooral io het dorp, b.v. met het Kerstverhaal in het Westfries (volle kerk!), een inloop met iets lekkers en diverse Kerststallen tentoongesteld in de kerk.

In de 40-dagentijd bereiden we ons samen met onze Katholieke broeders en zusters voor op het Paasfeest d.m.v. 4x een sobere maaltijd met een gespreksonderwerp, gekozen van een hongerdoek. Voor Pasen proberen wij een aansprekend koor te boeken.

De Pinkster pelgrimage en Pinksterzondag wordt oecumenisch gevierd. 

 
g - een heldere orde van dienst in de “gewone” diensten
Er is een heldere orde van dienst, wat mensen rust geeft, omdat ze weten wanneer er ‘wat’ van ze wordt verwacht. Dat geeft rust en structuur. De standaard orde van dienst is als bijlage bijgevoegd.
 
 
h - koffiedrinken na de dienst.
Tijdens een kerkelijke viering ontmoet je de ander als medegelovige, wat heel waardevol kan zijn. Maar ook de meer persoonlijke ontmoeting is in deze tijd van steeds groter belang. Dat komt o.m. door de grote geografische spreiding en door de grote mobiliteit. Als er iets past bij de gemeente als herberg dan is het wel “De koffie is (bijna) klaar!”
Koffiedrinken vindt plaats bij alle vieringen.
 
i.-  oecumenische groep zorgt voor de oecumenische diensten en activiteiten
 
 
3.3  Activiteiten in het teken van Gastvrijheid, open herberg
Kerk, herberg voor allen 

a.    De werkgroep SLSD
De leden van de werkgroep vormen de 'denktank' bij anders kerkzijn. Ook helpen zij mee om één en ander gestalte te geven. B.v. Eerste Kerstdag, Monumentendag, openstelling van de kerk op woensdagochtend etc. Zij zijn erg flexibel en spelen in op de actualiteit, b.v. Zonnebloem en kaarten rondbrengen bij alle gemeenteleden rond Pnksteren.   
 
b.  Koffieochtenden en theemiddagen;  dorpsouderling samen met de predikanten
De koffieochtenden en theemiddagen, zoals beschreven, vormen een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de eenzaamheid doorbreken. De laagdrempeligheid van deze activiteit blijkt telkens, omdat er altijd een aantal (terras)gasten aanwezig zijn. à gastvrijheid.
Er worden twee koffieochtenden gehouden; één in het voorjaar en één in het najaar voor mensen van 60 jaar en ouder, en twee theemiddagen met hetzelfde thema maar op een andere plek. 
    
c.  Zomeravondfilms; opgezet door predikant en RK voorganger
Er wordt op 3 zomeravonden, een zomeravondfilm vertoond. In juli en/of augustus. Het zijn films met een zingevingsthema. Erna is er een nabespreking met een hapje en drankje. 
 
d.  Pinksterpelgrimage; aparte werkgroep predikanten en RK pastores omvat een rondgang langs kerken in de regio als voorbereiding op het pinksterfeest – met heel wat gasten à gastvrijheid.
 
e.  Bazaar en rommelmarkten
In de Hervormde kerken van Hoogwoud en Abbekerk worden in voor- en najaar een rommelmarkt en een bazaar gehouden. 
 
f.  Verhalen van Toen voor mensen van Nu
In Abbekerk in het Abbehuisje worden één keer per maand op woensdagavond Bijbelboeken op een symbolische manier met 'andere ogen' gelezen. Het uitwisselen van eigen gedachten en ervaringen leveren onder deskundige leiding boeiende avonden op. 

Gesprekskring 'Herbronning op de Dars', hier wordt grotendeels hetzelfde thema behandeld voor mensen die liever niet 's avonds meer de deur uitgaan en/of niet willen reizen.

  
g. Ontmoetingen rond de Schatkist:
Deze ontmoetingen zijn wat meer meditatieve bijeenkomsten waarin iedereen een eigen inbreng kan hebben, b.v. door wat mee te brengen of door zelf aan de slag te gaan. Het leren van en door elkaar staat centraal. In een sfeer van rust, openheid en veiligheid ontmoet men elkaar. 

h. Een maal en een verhaal
Samen eten en luisteren naar en praten over een mooi verhaal. We proberen dit 4x per jaar te doen met het seizoen als leidraad voor de maaltijd en het verhaal.

 
 
4. De protestantse Gemeente midden westfriesland
 
4.1     De predikantsplaats
Er zijn twee parttime predikanten ( 50% en 35%).
 
 
4.2     Takenpakket predikanten (zie voor een uitgebreider overzicht de werkplannen van beide predikanten): 
 
4.2.1. Regelmatig voorgaan in de eredienst
 
4.2.2. Zoeken naar mogelijkheden mensen te interesseren voor   
          levensvragen.
 
4.2.3. Pastoraat – d.m.v. huisbezoek, groothuisbezoek, gemeente-avonden.
 
4.2.4. Coachen van ouderlingen. 
 
4.2.5  Projectbegeleiding (het gemeentewerk mede doordenken vanuit visie op kerk zijn)
 
4.2.6. Vergaderingen binnen de gemeente (6x per jaar kerkenraadvergadering – geen  voorzitter)
 
4.2.7. Oecumenische contacten.
 
4.2.8. Vergaderingen op bovenplaatselijk niveau.
 
4.2.9. Missionaire punten zoals in de profielschets weergegeven; zie supplement.
 
 
5.       Logistiek:
 
5.1.    We maken voor de erediensten gebruik van de kerken in:
          Hensbroek, Spanbroek, Hoogwoud en Abbekerk. Hoogwoud is de hoofdkerk, maar we proberen de randen ook zeker niet te vergeten. 
 
5.2.    Kerkelijk bureau/werkplek predikant en/of kw is in het Brakenkerkje.
 
 
 
6.       Werkplannen van de colleges:
 
6.1.    De diaconie; zie website.
 
6.2.    Het pastoraal team: zie website.
 
6.3.    De kerkrentmeesters; zie website.
 
 
 
Akkoord kerkenraad 
 
 
---o0o---
lees meer »
 
Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland


Beste lezer,
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland.
In dit beleidsplan zijn we uitgegaan van het herberg- model.
Wij zijn een pluriforme gemeente die een huis wil zijn waar voor vele vormen van geloofsbeleving een plaats is. Een open en gastvrije gemeente!
 
Het idee van de herberg-gemeente is aangedragen door  Dr. Jan Hendriks in zijn boekje ‘De gemeente als herberg’. In dit gemeente-model kunnen wij onszelf herkennen en wij zien het als een mogelijkheid om de kerk, in een gebied als het onze, ook in de toekomst van betekenis te laten zijn.
 
Dit impliceert dat onze gemeente ‘poreuze’ grenzen heeft. Zij is niet duidelijk af te bakenen. Niet alleen de vaste kern die trouw elke zondag in de kerk komt, maar ook de incidentele bezoekers van vieringen, koffieochtenden, gespreksgroepen, filmavonden etc. tellen bij ons mee.
Randkerkelijken zijn zeer geëerde gasten zegt Hendriks in zijn boek.
En zo denken wij er ook over!
 
Daarom doen wij ons best om als kerk ‘voor elk wat wils’ te bieden.
Naaste het eerste spoor dat zich vooral richt op binnenkerkelijken willen wij ook het tweede spoor dat zich op rand- en buitenkerkelijken richt de komende jaren verder ontwikkelen.
 
Eén en ander brengt met zich mee dat:
 • Wij een naar buitengerichte gemeente proberen te zijn met een open oog en oor voor wat zich in dorp en wereld afspeelt.
 • Per activiteit onze doelgroep wisselend is, immers:voor elk wat wils.
 • We zichtbaar proberen te zijn in onze dorpsgemeenschappen. De oecumene is daarbij een prachtig ‘middel’. Immers veel van onze dorpen zijn hoofdzakelijk katholiek. De oecumenische samenwerking in onze gemeenschap is zeer goed te noemen.
 • Om goed zichtbaar te zijn (en te blijven) in onze dorpsgemeen-schappen brengen wij veel van onze activiteiten in de media.
 • Omdat (traditioneel) onze gemeente vele rand- en buitenkerkelijken heeft, wordt het kerkenwerk gedragen door een kleine groep.
 • Ontmoeting en dialoog rondom het ‘Godsgeheim’ kernwaarden van ons gemeente -zijn, zijn.
 
Zo hopen wij in de toekomst de gedachte van openheid en gastvrijheid verder gestalte te geven.
 
ds. S. Neuféglise - Vermeer en ds. D. Woudt. 


BELEIDSPLAN VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE MIDDEN WESTFRIESLAND.
 
Leeswijzer
Dit beleidsplan is als volgt ingedeeld:
 1. We beschrijven – voor hier zover relevant – de geschiedenis van onze gemeente.
 2. We beschrijven ons ideaalbeeld van de gemeente in de toekomst 
 3. We beschrijven een aantal concrete stappen op weg naar dat ideaalbeeld.
 
 
1. Tot hier toe…
 
1.1 Geschiedenis
De gemeenten van Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk en Lambertschaag zijn van oudsher Hervormde gemeenten met een vrijzinnige signatuur. Door de instroom van leden uit andere delen van het land, is er een veelkleurige gemeente ontstaan, in een hoofdzakelijk agrarisch gebied.
Combineer de vrijzinnige signatuur van de gemeenten met de grote mate van persoonlijke onafhankelijkheid van de Westfriese dorpelingen en het zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de mensen die al vele jaren in deze dorpen wonen, niet zulke heel regelmatige kerkgangers zijn, terwijl de nieuwkomers – doorgaans wat meer orthodox van oriëntatie – juist wel vrij regelmatig de diensten bezoeken.    
 
1.2. Huidige situatie
De gemeente is niet door een samen-op-weg proces heengegaan, omdat er geen gereformeerde kerken en/of lutherse gemeenten waren in dit gebied. De gemeente is als hervormde gemeente aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeente is een kerkelijke minderheid, in een gebied waar 80-90% al dan niet praktiserend rooms katholiek is. Ook in ons gebied wonen veel mensen die wel belangstelling hebben voor levensbeschouwelijke vragen en ervaringen, maar de bestaande kerken niet zien als plekken waar ze met die vragen en ervaringen terecht kunnen.
  
De gemeente heeft sinds 23 augustus 2020 twee predikanten, voor resp. 50% van de werktijd en 35% van de werktijd.
 
1.3 Tweesporenbeleid
We willen als gemeente trouw blijven aan ons uitgangspunt. We streven naar een grotere kwaliteit van leven voor de mensen in de dorpen in ons gebied en daarbij leggen we een accent bij het levensbeschouwelijk aspect van het mens-zijn.
Gezien de geschiedenis van onze gemeente en die van ons gebied, lijkt het noodzakelijk niet alleen te werken aan zaken die doorgaans als “typisch kerkelijk” worden gezien; maar ook aan andere manieren die mensen de gelegenheid bieden met hun levensbeschouwelijke vragen en ervaringen om te gaan. Die andere manieren hebben in onze gemeente/ in ons gebied al enigermate vorm gekregen d.m.v. missionaire /diaconale activiteiten. Zoals o.a. koffieochtenden, gesprekskring rond bijbelse thema's, een maal een verhaal, filmavonden en middagen, leesclub en nog in voorbereiding: eenzaamheidsproject, zingevingscafé. 
 
2. OnS IDEaalbeeld
 
2.1  Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
      Kerk, herberg voor allen…
 
Bovenstaande titel is de naam van de gemeente, met daaronder een heel kort statement dat duidelijk het karakter van de gemeente aanduidt.
 
In het mission statement zitten 3 kernwoorden: kerk, herberg en alleman. Die drie termen worden hieronder wat nader uitgewerkt.
 
2.2  Nadere uitwerking van “kerk”
In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom aan een (denkbeeldige) ronde tafel met haar (zijn) ervaringen en vragen, met zijn (haar) spiritualiteit.  
 
Aan die ronde tafel is er aandacht voor en wordt gestreefd naar:
 
Geestelijke groei Er is aandacht voor elkaars levensvragen en ervaringen, die minstens ook, in het licht van de bijbelse boodschap worden gezet. 
 
Ethische ontwikkeling  gesprekken over ethische dilemma’s

 
Gezonde relaties daar kan worden gewerkt aan het goed maken/houden van vriendschappen, huwelijken, ouder-kind-relaties, samenwerkingsrelaties van vrijwilligers en professionals. 
 
Vrede We zullen als “tafelgemeenschap” graag een bijdrage leveren aan rede in de gemeente, in het dorp, in ons land en in de wereld; Daar passen o.a. niet bij:
- het grote verschil tussen arm en rijk;
- het gebruik van geweld,               
- de eenzaamheid van veel ouderen.
 
Rust Voor iedereen moet deze tafelgemeenschap ook de plek zijn waar hij/zij rust kan vinden.
 
Godservaringen We creëren een atmosfeer en een omgeving waarin ontmoeting tot stand komt met jezelf, met elkaar en met God.
 
2.3. Nadere uitwerking van “herberg”  
De kerkgemeente is een open en gastvrije gemeente en/of wil dat in toenemende mate worden. We herkennen ons in het gedachtegoed van Dr. Jan Hendriks, neergelegd in zijn boeken rond het thema: de kerk als herberg. In de kerk als herberg, is God zelf de Herbergier.
Alle mensen die bij Hem over de vloer komen, zijn gelijkwaardige gasten, die van harte welkom zijn.
De kerk wordt daardoor een herbergzame plek:
- waar het goed toeven is.
- waar mensen ideeën uitwisselen en problemen bespreken,
- waar mensen hun feesten vieren en hun verdriet met elkaar delen.
- van waaruit diverse gasten samen werken aan de kwaliteit van leven.
 
De kerk als herberg” is een model van gemeente zijn.
 
2.3.1.          Kenmerken:
 
 • De gemeente timmert aan de weg –
Hangt de menukaart voor het raam, zet de stoepborden buiten, plaatst advertenties in de kranten en zoekt bewust naar publiciteit.
 
 • De gemeente heeft een zeer open karakter -
Er worden geen drempels opgeworpen. Wie geen belijdend lid kan worden, doet volop mee als dooplid, gast of vriend… Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt kerkordelijk geregeld.
 
 • De gemeente vindt mensen belangrijker dan dogma’s en kerkelijke regels.
 

2.3.2.          De gasten:  

Stamgasten, die zijn er altijd en regelen ook een aantal zaken.
 
Gasten, die vrij regelmatig binnen lopen.
 
Terrasgasten: mensen die af en toe binnenlopen, maar het liefst verblijven op het – al dan niet verwarmde – terras, waar ze graag genieten van een boeiend aanbod.
 
Kleine gasten: De kleintjes zijn in onze gemeente eigenlijk niet meer aanwezig. Bij bijzondere diensten als Palmpasen, Kerst, Doopdiensten en kinderzegening proberen wij kinderen uit te nodigen en zorgen dan voor een leuk kinderprogramma.         
 
Jonge gasten:  Hoewel deze groep moeilijk te bereiken is, proberen we deze groep wel in beeld te houden. Bijv. door hen in te schakelen bij 'klusjes' zoals koperpoetsen, potluckmaaltijd, Drie Koningen. 
  
 
3 Concrete stappen op weg naar  DE HERBERG
 
De Protestantse Gemeente Midden Westfriesland

3.1     Hoe is het nu geregeld met:   

A). De communicatie:
 • De communicatie met o.a. gemeenteleden verloopt via het kerkblad (Kerkleven) dat vier maal per jaar verschijnt.
 • Voor actuele informatie is de website; hierop staan de kerkdiensten en andere informaties de gemeente betreffende.
 • Uitgangspunt / basis voorwaarde is: openheid en transparantie.
 
B). Werkgroepen:
 • Ter ondersteuning van de predikant i.v.m. kerkelijke feestdagen en bijzonder kerkdiensten is de liturgie groep opgestart. Tevens verzorgt deze groep vier zangdiensten per jaar. De liturgie groep bestaat uit ca. zes personen.  Deze groep komt bij elkaar als dat nodig is.
 • De Werkgroep Samen Leven|Samen delen (aangeduid als SLSD) is ook actief betrokken bij het nadenken over en gestalte geven aan 'anders kerk zijn'.
 • Ter ondersteuning van de oecumene in ons gebied, is er een oecumenische werkgroep met afgevaardigden uit de verschillende dorpen: Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk, Lambertschaag en Sijbekarspel. Ook Rooms-Katholieke en Protestantse voorgangers uit de betreffende gemeenten/parochies zitten in de oecumenische werkgroep. Deze groepen (en deelgroepen daarvan) komen bij elkaar als dat nodig is.
   
3.1.1. De samenstelling van de kerkenraad is op orde
Deze bestaat uit 12 personen:   3 ouderlingen-kerkrentmeester, 4 diakenen, 2 ouderlingen, 1 voorzitter, 1 scriba en 2 predikanten.
Het dagelijks bestuur (moderamen) is op orde.
 
3.1.2. De diverse werkgroepen weten waar ze aan toe zijn.
De werkgroepen hebben een taakomschrijving. De werkgroepen weten aan wie ze rapportage verschuldigd zijn.
 
3.1.3. De gemeenteleden dienen een helder beeld te hebben van het functioneren van hun gemeente. Daartoe is de informatiegids gemaakt dat aan alle gemeenteleden wordt uitgereikt/bezorgd.  
 
 
3.2  Hoe krijgen/houden we de loop erin?
 
3.2.1  Door naast onze reguliere diensten ook missionaire/diaconale diensten en activiteiten te organiseren zoals: experimentele diensten zoals Hagepreek, interactieve diensten waarbij de kerkgangers zelf een inbreng hebben, preek van een leek, Dierendag etc. Maar kerkzijn is natuurlijk niet alleen iets van de zondag. Daarom organiseren wij ook doordeweekse activiteiten zoals, filmavonden/middagen, koffieochtenden (voor 60+), maal en een verhaal, gespreksgroepen, potluckmaaltijden etc. 

a - oecumenische diensten i.s.m. de RK parochies.
Andersgelovigen zijn weer belangrijk. Waar in de geschiedenis van de oecumene op een gegeven moment het idee ontstond dat “toch alles hetzelfde is” is er nu – door ontwikkelingen in de gemeente en in de samenleving – weer oog voor verschillen en daardoor voor de bruggen die gebouwd kunnen/moeten/mogen worden
 
b - zangdiensten, waarin wordt geëxperimenteerd met liederen.  
In West Friesland wordt veel en graag gezongen. In de teksten van moderne kerkliederen vinden veel mensen – bewust of onbewust – dingen verwoord, die ze zelf ook denken, geloven, belijden, zo aanvoelen. Sinds het uitkomen van het Nieuwe Liedboek is er ook een cantorij die nieuwe liederen kan voorzingen.
 
c - startdienst aan het begin van het seizoen.
De vakantieperiode is een steeds belangrijker gegeven geworden in onze samenleving. De kerk heeft zich van oudsher bezig gehouden met overgangsrituelen. De overgang van vakantietijd naar “weer aan ’t werk (in de kerk) is de moeite van het markeren waard. Wij proberen er altijd een feestelijk tintje aan te geven d.m.v. een uitje of maaltijd.
 
d – Oecumenische oogstdienst / dankdienst
In een agrarische omgeving, maar ook in de stad, is het goed om stil te staan bij ons voedsel, bij de productiemethoden en de gevolgen daarvan. Er komt steeds meer aandacht voor duurzaam produceren, etc. Meestal staat deze dienst in het teken van de Voedselbank of Dorcas.
 
e - de dienst op eeuwigheidzondag.  
Door deze viering te verplaatsen van oudejaarsavond, waarbij de vergankelijkheid van het leven vaak centraal stond naar, de laatste zondag van het kerkelijk jaar die ook wel eeuwigheidzondag heet, is ook de hele teneur van die dienst anders geworden. Het maakt voor nabestaanden een groot verschil of de namen genoemd worden in het kader van vergankelijkheid of in het kader van “de kwaliteit van leven, die we eeuwig noemen.
 
f - aandacht voor de grote feestdagen:
Door een goede voorbereiding op de grote feesten gaat men de feesten ook bewuster beleven. Op Kerstavond is er een dienst met de 'gewone' Kerstliederen en een aansprekende preek. Op Eerste Kerstdag proberen wij bij uitstek de herberg gedachte uit te dragen en richten wij ons dan vooral io het dorp, b.v. met het Kerstverhaal in het Westfries (volle kerk!), een inloop met iets lekkers en diverse Kerststallen tentoongesteld in de kerk.

In de 40-dagentijd bereiden we ons samen met onze Katholieke broeders en zusters voor op het Paasfeest d.m.v. 4x een sobere maaltijd met een gespreksonderwerp, gekozen van een hongerdoek. Voor Pasen proberen wij een aansprekend koor te boeken.

De Pinkster pelgrimage en Pinksterzondag wordt oecumenisch gevierd. 

 
g - een heldere orde van dienst in de “gewone” diensten
Er is een heldere orde van dienst, wat mensen rust geeft, omdat ze weten wanneer er ‘wat’ van ze wordt verwacht. Dat geeft rust en structuur. De standaard orde van dienst is als bijlage bijgevoegd.
 
 
h - koffiedrinken na de dienst.
Tijdens een kerkelijke viering ontmoet je de ander als medegelovige, wat heel waardevol kan zijn. Maar ook de meer persoonlijke ontmoeting is in deze tijd van steeds groter belang. Dat komt o.m. door de grote geografische spreiding en door de grote mobiliteit. Als er iets past bij de gemeente als herberg dan is het wel “De koffie is (bijna) klaar!”
Koffiedrinken vindt plaats bij alle vieringen.
 
i.-  oecumenische groep zorgt voor de oecumenische diensten en activiteiten
 
 
3.3  Activiteiten in het teken van Gastvrijheid, open herberg
Kerk, herberg voor allen 

a.    De werkgroep SLSD
De leden van de werkgroep vormen de 'denktank' bij anders kerkzijn. Ook helpen zij mee om één en ander gestalte te geven. B.v. Eerste Kerstdag, Monumentendag, openstelling van de kerk op woensdagochtend etc. Zij zijn erg flexibel en spelen in op de actualiteit, b.v. Zonnebloem en kaarten rondbrengen bij alle gemeenteleden rond Pnksteren.   
 
b.  Koffieochtenden en theemiddagen;  dorpsouderling samen met de predikanten
De koffieochtenden en theemiddagen, zoals beschreven, vormen een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de eenzaamheid doorbreken. De laagdrempeligheid van deze activiteit blijkt telkens, omdat er altijd een aantal (terras)gasten aanwezig zijn. à gastvrijheid.
Er worden twee koffieochtenden gehouden; één in het voorjaar en één in het najaar voor mensen van 60 jaar en ouder, en twee theemiddagen met hetzelfde thema maar op een andere plek. 
    
c.  Zomeravondfilms; opgezet door predikant en RK voorganger
Er wordt op 3 zomeravonden, een zomeravondfilm vertoond. In juli en/of augustus. Het zijn films met een zingevingsthema. Erna is er een nabespreking met een hapje en drankje. 
 
d.  Pinksterpelgrimage; aparte werkgroep predikanten en RK pastores omvat een rondgang langs kerken in de regio als voorbereiding op het pinksterfeest – met heel wat gasten à gastvrijheid.
 
e.  Bazaar en rommelmarkten
In de Hervormde kerken van Hoogwoud en Abbekerk worden in voor- en najaar een rommelmarkt en een bazaar gehouden. 
 
f.  Verhalen van Toen voor mensen van Nu
In Abbekerk in het Abbehuisje worden één keer per maand op woensdagavond Bijbelboeken op een symbolische manier met 'andere ogen' gelezen. Het uitwisselen van eigen gedachten en ervaringen leveren onder deskundige leiding boeiende avonden op. 

Gesprekskring 'Herbronning op de Dars', hier wordt grotendeels hetzelfde thema behandeld voor mensen die liever niet 's avonds meer de deur uitgaan en/of niet willen reizen.

  
g. Ontmoetingen rond de Schatkist:
Deze ontmoetingen zijn wat meer meditatieve bijeenkomsten waarin iedereen een eigen inbreng kan hebben, b.v. door wat mee te brengen of door zelf aan de slag te gaan. Het leren van en door elkaar staat centraal. In een sfeer van rust, openheid en veiligheid ontmoet men elkaar. 

h. Een maal en een verhaal
Samen eten en luisteren naar en praten over een mooi verhaal. We proberen dit 4x per jaar te doen met het seizoen als leidraad voor de maaltijd en het verhaal.

 
 
4. De protestantse Gemeente midden westfriesland
 
4.1     De predikantsplaats
Er zijn twee parttime predikanten ( 50% en 35%).
 
 
4.2     Takenpakket predikanten (zie voor een uitgebreider overzicht de werkplannen van beide predikanten): 
 
4.2.1. Regelmatig voorgaan in de eredienst
 
4.2.2. Zoeken naar mogelijkheden mensen te interesseren voor   
          levensvragen.
 
4.2.3. Pastoraat – d.m.v. huisbezoek, groothuisbezoek, gemeente-avonden.
 
4.2.4. Coachen van ouderlingen. 
 
4.2.5  Projectbegeleiding (het gemeentewerk mede doordenken vanuit visie op kerk zijn)
 
4.2.6. Vergaderingen binnen de gemeente (6x per jaar kerkenraadvergadering – geen  voorzitter)
 
4.2.7. Oecumenische contacten.
 
4.2.8. Vergaderingen op bovenplaatselijk niveau.
 
4.2.9. Missionaire punten zoals in de profielschets weergegeven; zie supplement.
 
 
5.       Logistiek:
 
5.1.    We maken voor de erediensten gebruik van de kerken in:
          Hensbroek, Spanbroek, Hoogwoud en Abbekerk. Hoogwoud is de hoofdkerk, maar we proberen de randen ook zeker niet te vergeten. 
 
5.2.    Kerkelijk bureau/werkplek predikant en/of kw is in het Brakenkerkje.
 
 
 
6.       Werkplannen van de colleges:
 
6.1.    De diaconie; zie website.
 
6.2.    Het pastoraal team: zie website.
 
6.3.    De kerkrentmeesters; zie website.
 
 
 
Akkoord kerkenraad 
 
 
---o0o---
lees meer »
 
 
 
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 
AANKOMENDE DIENST

Hoogwoud
28 juli
 2024

Aanvang: 
10.00u 

Voorganger:
ds. S. Neuféglise


Van harte welkom in deze dienst

of

kijk


LIVESTREAM
vanaf 09.55u

 
meer
 
ANBI-gegevens


Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
MEDITATIES

Klik op de afbeelding

 
 
DORCAS

Klik op het logo 
 
 
 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

 
PKN Nederland


 
 
Oekraïne

 
Kerk Open

 
Welkom in het huis van God en mensen!

De kerk is open elke woensdagochtend
van 10:00 - 12:00 uur.
 • om elkaar te ontmoeten
 • om naar muziek te luisteren
 • om een kaarsje aan te steken
 • om stil te zijn, even weg van de prikkels die op ons afkomen
 • om te praten met een van de vrijwilligers of de predikant

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade.
U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland,
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

Protestantse Kerk in Hoogwoud,
Radboudstraat 1.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.