PKN
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland
Beste lezer,
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland.
In dit beleidsplan zijn we uitgegaan van het herberg- model.
Wij zijn een pluriforme gemeente die een huis wil zijn waar voor vele vormen van geloofsbeleving een plaats is. Een open en gastvrije gemeente!
 
Het idee van de herberg-gemeente is aangedragen door  Dr. Jan Hendriks in zijn boekje ‘De gemeente als herberg’. In dit gemeente-model kunnen wij onszelf herkennen en wij zien het als een mogelijkheid om de kerk, in een gebied als het onze, ook in de toekomst van betekenis te laten zijn.
 
Dit impliceert dat onze gemeente ‘poreuze’ grenzen heeft. Zij is niet duidelijk af te bakenen. Niet alleen de vaste kern die trouw elke zondag in de kerk komt, maar ook de incidentele bezoekers van vieringen, koffieochtenden, gespreksgroepen, filmavonden etc. tellen bij ons mee.
Randkerkelijken zijn zeer geëerde gasten zegt Hendriks in zijn boek.
En zo denken wij er ook over!
 
Daarom doen wij ons best om als kerk ‘voor elk wat wils’ te bieden.
Naaste het eerste spoor dat zich vooral richt op binnenkerkelijken willen wij ook het tweede spoor dat zich op rand- en buitenkerkelijken richt de komende jaren verder ontwikkelen.
 
Eén en ander brengt met zich mee dat:
 • Wij een naar buitengerichte gemeente proberen te zijn met een open oog en oor voor wat zich in dorp en wereld afspeelt.
 • Per activiteit onze doelgroep wisselend is, immers:voor elk wat wils.
 • We zichtbaar proberen te zijn in onze dorpsgemeenschappen. De oecumene is daarbij een prachtig ‘middel’. Immers veel van onze dorpen zijn hoofdzakelijk katholiek. De oecumenische samenwerking in onze gemeenschap is zeer goed te noemen.
 • Om goed zichtbaar te zijn (en te blijven) in onze dorpsgemeen-schappen brengen wij veel van onze activiteiten in de media.
 • Omdat (traditioneel) onze gemeente vele rand- en buitenkerkelijken heeft wordt het kerkenwerk gedragen door een kleine groep.
 • Ontmoeting en dialoog rondom het ‘Godsgeheim’ kernwaarden van ons gemeente -zijn, zijn.
 
Zo hopen wij in de toekomst de gedachte van openheid en gastvrijheid verder gestalte te geven.
 
Ds. D. Woudt. 

BELEIDSPLAN VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE MIDDEN WESTFRIESLAND.
 
Leeswijzer
Dit beleidsplan is als volgt ingedeeld:
 1. We beschrijven – voor hier zover relevant – de geschiedenis van onze gemeente.
 2. We beschrijven ons ideaalbeeld van de gemeente in de toekomst 
 3. We beschrijven een aantal concrete stappen op weg naar dat ideaalbeeld.
 
 
1. Tot hier toe…
 
1.1 Geschiedenis
De gemeenten van Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Aartswoud, Abbekerk en Lambertschaag zijn van oudsher Hervormde gemeenten met een vrijzinnige signatuur. Door de instroom van leden uit andere delen van het land, is er een veelkleurige gemeente ontstaan, in een hoofdzakelijk agrarisch gebied.
Combineer de vrijzinnige signatuur van de gemeenten met de grote mate van persoonlijke onafhankelijkheid van de Westfriese dorpelingen en het zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de mensen die al vele jaren in deze dorpen wonen, niet zulke heel regelmatige kerkgangers zijn, terwijl de nieuwkomers – doorgaans wat meer orthodox van oriëntatie – juist wel vrij regelmatig de diensten bezoeken.    
 
1.2. Huidige situatie
De gemeente is niet door een samen-op-weg proces heengegaan, omdat er geen gereformeerde kerken en/of lutherse gemeenten waren in dit gebied. De gemeente is als hervormde gemeente aangesloten bij de Protestants Kerk in Nederland.
De gemeente is een kerkelijke minderheid, in een gebied waar 80-90% al dan niet praktiserend rooms katholiek is. Ook in ons gebied wonen veel mensen die wel belangstelling hebben voor levensbeschouwelijke vragen en ervaringen, maar de bestaande kerken niet zien als plekken waar ze met die vragen en ervaringen terecht kunnen.
 
Leeftijdsopbouw: 20% jonger dan 50  - - 80% heeft Abraham/Sara reeds gezien.??????
 
De gemeente heeft sinds 31 oktober 2010 een predikant voor 50% van de werktijd.
 
1.3 Tweesporenbeleid
We willen als gemeente trouw blijven aan ons uitgangspunt. We streven naar een grotere kwaliteit van leven voor de mensen in de dorpen in ons gebied en daarbij leggen we een accent bij het levensbeschouwelijk aspect van het mens-zijn.
Gezien de geschiedenis van onze gemeente en die van ons gebied, lijkt het noodzakelijk niet alleen te werken aan zaken die doorgaans als “typisch kerkelijk” worden gezien; maar ook aan andere manieren die mensen de gelegenheid bieden met hun levensbeschouwelijke vragen en ervaringen om te gaan. Die andere manieren hebben in onze gemeente/ in ons gebied al enigermate vorm gekregen in de activiteiten van “het tweede spoor.” We denken daarbij o.a. aan Deerworjebloidvan.
 
2. OnS IDEaalbeeld
 
2.1  Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
      Kerk, herberg voor allen…
 
Bovenstaande titel is de naam van de gemeente, met daaronder een heel kort statement dat duidelijk het karakter van de gemeente aanduidt.
 
In het mission statement zitten 3 kernwoorden: kerk, herberg en alleman. Die drie termen worden hieronder wat nader uitgewerkt.
 
2.2  Nadere uitwerking van “kerk”
In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom aan een (denkbeeldige) ronde tafel met haar (zijn) ervaringen en vragen, met zijn (haar) spiritualiteit.  
 
Aan die ronde tafel is er aandacht voor en wordt gestreefd naar:
 
Geestelijke groei Er is aandacht voor elkaars levensvragen en ervaringen, die minstens ook, in het licht van de bijbelse boodschap worden gezet. 
 
Ethische ontwikkeling  gesprekken over ethische dilemma’s

 
Gezonde relaties daar kan worden gewerkt aan het goed maken/houden van vriendschappen, huwelijken, ouder-kind-relaties, samenwer-kingsrelaties van vrijwilligers en professionals. 
 
Vrede We zullen als “tafelgemeenschap” graag een bijdrage leveren aan rede in de gemeente, in het dorp, in ons land en in de wereld; Daar passen o.a. niet bij:
- het grote verschil tussen arm en rijk;
- het gebruik van geweld,               
- de eenzaamheid van veel ouderen.
 
Rust Voor iedereen moet deze tafelgemeenschap ook de plek zijn waar hij/zij rust kan vinden.
 
Godservaringen We creëren een atmosfeer en een omgeving waarin ontmoeting tot stand komt met jezelf, met elkaar en met God.
 
2.3. Nadere uitwerking van “herberg”  
De kerkgemeente is een open en gastvrije gemeente en/of wil dat in toenemende mate worden. We herkennen ons in het gedachtegoed van Dr. Jan Hendriks, neergelegd in zijn boeken rond het thema: de kerk als herberg. In de kerk als herberg, is God zelf de Herbergier.
Alle mensen die bij Hem over de vloer komen, zijn gelijkwaardige gasten, die van harte welkom zijn.
De kerk wordt daardoor een herbergzame plek:
- waar het goed toeven is.
- waar mensen ideeën uitwisselen en problemen bespreken,
- waar mensen hun feesten vieren en hun verdriet met elkaar delen.
- van waaruit diverse gasten samen werken aan de kwaliteit van leven.
 
De kerk als herberg” is een model van gemeente zijn.
 
2.3.1. Kenmerken:
 
 • De gemeente timmert aan de weg –
Hangt de menukaart voor het raam, zet de stoepborden buiten, plaatst advertenties in de kranten en zoekt bewust naar publiciteit.
 
 • De gemeente heeft een zeer open karakter -
Er worden geen drempels opgeworpen. Wie geen belijdend lid kan worden, doet volop mee als dooplid, gast of vriend… Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt kerkordelijk geregeld.
 
 • De gemeente vindt mensen belangrijker dan dogma’s en kerkelijke regels.
 
 
 1. De gasten:
 
Stamgasten, die zijn er altijd en regelen ook een aantal zaken.
 
Gasten, die vrij regelmatig binnen lopen.
 
Terrasgasten: mensen die af en toe binnenlopen, maar het liefst verblijven op het – al dan niet verwarmde – terras, waar ze graag genieten van een boeiend aanbod.
 
Kleine gasten: Het is voor elke herberg belangrijk een goed kindermenu te serveren. Hoe dat eruit gaat zien willen we nader bespreken.       
 
Jonge gasten:  Dat geldt ook voor de jongeren. De leeftijdscategorie 12-25 jaar zou bij de opzet van elke activiteit in beeld moeten zijn. Is er ook voor hen iets te beleven?
 
Aparte aantekening jeugdwerk:  
 
Aandacht voor welke jeugd?
Dat is niet cynisch bedoeld. Er is op dit moment weinig deelnemende jeugd in de gemeente aanwezig. Wellicht is het verstandiger activiteiten te organiseren, die niet al te leeftijdsafhankelijk zijn – de ouders van de jeugd - om op die manier de aandacht van deze categorie wat meer te richten op de kerk, die zo heel anders blijkt te zijn dan ze zich voorstelden.
 1. Kindercorner: de kerk stelt zich dienstbaar op en geeft ouders/grootouders de gelegenheid met hun kinderen/kleinkinderen een kerkdienst te bezoeken.
 2. Een derde mogelijkheid kan liggen in het (laten) verzorgen van godsdienstlessen op de openbare scholen.
 
 
3 Concrete stappen op weg naar  DE HERBERG
 
De Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
 1. Hoe is het nu geregeld met: 
 
A). De communicatie:
 • De communicatie met o.a. gemeenteleden verloopt via het kerkblad (Kerkleven) dat zes maal per jaar verschijnt.
 • Voor actuele informatie is de website; hierop staan de kerkdiensten en andere informaties de gemeente betreffende.
 • Uitgangspunt / basis voorwaarde is: openheid en transparantie.
 
B). Werkgroepen:
 • Ter ondersteuning van de predikant i.v.m. kerkelijke feestdagen en bijzonder kerkdiensten is de liturgie groep opgestart. Tevens verzorgt deze groep vier zangdiensten per jaar. De liturgie groep bestaat uit ca. zes personen.
Deze groep komt bij elkaar als dat nodig is.
 • Ter ondersteuning van de oecumene in ons gebied, zijn er twee oecumenische commissies; de oecumenische werkgroep “De Kaag” (Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud) en het Westfries Platform ( Aartswoud, Abbekerk, Lambertschaag en Sijbekarspel). Bestaande uit Rooms-Katholieken en Protestanten, plus de voorgangers uit de betreffende gemeenten/parochies.
Deze groepen komen bij elkaar als dat nodig is.
   
3.1.1. De samenstelling van de kerkenraad is op orde
Deze bestaat uit 18 personen:   4 ouderlingen-kerkrentmeester, 5 diakenen, 7 ouderlingen, 1 scriba = de spin in het web, 1 predikant.
Het dagelijks bestuur (moderamen) is op orde.
 
3.1.2. De diverse werkgroepen weten waar ze aan toe zijn.
De werkgroepen hebben een taakomschrijving. De werkgroepen weten aan wie ze rapportage verschuldigd zijn.
 
3.1.3. Er zijn heldere afspraken met de RK-parochies
 
3.1.4. De gemeenteleden dienen een helder beeld te hebben van het functioneren van hun gemeente. Daartoe is een boekje gemaakt “In Gesprek” dat aan alle gemeenteleden wordt uitgereikt/bezorgd.  
 
 
3.2  Hoe krijgen/houden we de loop erin?
 
3.2.1  Door gastvoorgangers uit te nodigen
Regelmatig is er op zondag een gastvoorganger die dienst doet. Voor hen is een duidelijke handleiding beschikbaar.
 
Het is gebruikelijk dat een full time predikant 36 diensten + de feestdagen doet in de eigen gemeente. Er is echter nu een parttime predikant voor 50%. Er blijven dus veel zondagen over voor gastpredikanten. De gemeente stelt de variëteit aan gastvoorgangers, op prijs.
 
3.2.2  Door veel aandacht aan de (bijzondere) vieringen te schenken
 
a - oecumenische diensten i.s.m. de rk parochies.
Andersgelovigen zijn weer belangrijk. Waar in de geschiedenis van de oecumene op een gegeven moment het idee ontstond dat “toch alles hetzelfde is” is er nu – door ontwikkelingen in de gemeente en in de samenleving – weer oog voor verschillen en daardoor voor de bruggen die gebouwd kunnen/moeten/mogen worden
 
b - zangdiensten, waarin wordt geëxperimenteerd met liederen.  
In West Friesland wordt veel en graag gezongen. In de teksten van moderne kerkliederen vinden veel mensen – bewust of onbewust – dingen verwoord, die ze zelf ook denken, geloven, belijden, zo aanvoelen.
 
c - startdienst aan het begin van het seizoen.
De vakantieperiode is een steeds belangrijker gegeven geworden in onze samenleving.
De kerk heeft zich van oudsher bezig gehouden met overgangsrituelen. De overgang van vakantietijd naar “weer aan ’t werk (in de kerk) is de moeite van het markeren waard.
 
d – oogstdienst / dankdienst
In een agrarische omgeving, maar ook in de stad, is het goed om stil te staan bij ons voedsel, bij de productiemethoden en de gevolgen daarvan. Er komt steeds meer aandacht voor duurzaam produceren, etc. 
 
e - de dienst op eeuwigheidzondag.  
Door deze viering te verplaatsen van oudejaarsavond, waarbij de vergankelijkheid van het leven vaak centraal stond naar, de laatste zondag van het kerkelijk jaar die ook wel eeuwigheidzondag heet, is ook de hele teneur van die dienst anders geworden. Het maakt voor nabestaanden een groot verschil of de namen genoemd worden in het kader van vergankelijkheid of in het kader van “de kwaliteit van leven, die we eeuwig noemen.
 
f - aandacht voor de feestdagen: paascyclus
Aandacht voor de Adventszondagen en de kerstnachtdienst; de projecten in de 40-dagentijd en de Paascyclus, geven structuur aan deze perioden, waardoor die intenser kunnen worden beleefd. Een project op  weg naar Pinksteren –waarin Hemelvaart een plaats kan krijgen helpt de gemeente bewust toe te leven naar dergelijke grote feesten. Ze leiden tot vieringen waarin de creativiteit van gemeenteleden vormen tot uiting komt.
 
g - een heldere orde van dienst in de “gewone” diensten
Er is een heldere orde van dienst, wat mensen rust geeft, omdat ze weten wanneer er ‘wat’ van ze wordt verwacht. Dat geeft rust en structuur. De standaard orde van dienst is als bijlage bijgevoegd.
 
 
h - koffiedrinken na de dienst.
Tijdens een kerkelijke viering ontmoet je de ander als medegelovige, wat heel waardevol kan zijn. Maar ook de meer persoonlijke ontmoeting is in deze tijd van steeds groter belang. Dat komt o.m. door de grote geografische spreiding en door de grote mobiliteit. Als er iets past bij de gemeente als herberg dan is het wel “De koffie is (bijna) klaar!”
Koffiedrinken vindt plaats bij alle vieringen.
 
i - de liturgiegroep draagt zorg voor (b,c,d,e,f)
De liturgiegroep bereidt deze bijzondere diensten voor. Het kerkgevoel is terug omdat de dingen die we doen (weer) in relatie staan tot het dagelijks leven.
 
j.-  oecumenische groep zorgt voor de oecumenische diensten
 
k.- experimentele diensten;
overwogen wordt om een aantal experimentele diensten in te voeren met een bepaald thema of anderszins om de kerkdiensten voor meer mensen aantrekkelijk te maken.
 
 
3.3  Activiteiten
Kerk, herberg voor allen 
 
 1.  Deerworjebloidvan
 
De activiteiten die onder deze naam worden georganiseerd richten zich in het bijzonder op de terrasgasten en zijn in die zin een blijk van de gastvrijheid die de gemeente beoefent.  Gebleken is al dat ook jongeren belangstelling tonen voor “Deerworjebloidvan
Het inmiddels een merknaam is geworden. Die kan dan ook gewoon gebruikt worden.  
 
3.3.2.  Andere activiteiten die de gastvrijheid vorm geven:
a.  Taizé-diensten; opgezet door een aparte interkerkelijke werkgroep
De vorm van Taizédienst met veel stilte en meditatieve muziek, blijkt een veel mensen aan te spreken. Taizé is een plaatsje in Bourgondië, waar een van oorsprong protestants klooster is gevestigd dat elk jaar tienduizenden jongeren ontvangt. Hier zou een aanknopingspunt voor het jongerenbeleid kunnen liggen, omdat er ook voldoende (iets) ouderen zijn die eraan deelnemen. Taizédiensten worden o.a. georganiseerd door de protestantse gemeenten van Hoorn en Purmerend en Hoofddorp. Het zijn laagdrempelige vieringen, omdat je niet thuis hoeft te zijn in de kerkelijke gebruiken om je er op je gemak te voelen.
Dat verhoogt het gevoel van vrijheid voor de gasten à gastvrijheid.
Deze diensten worden 4 keer per jaar gehouden. Tevens is er op Witte Donderdag, een Paaswake.
 
b.  Koffieochtenden;  dorpsouderling samen met de predikant
De koffieochtenden, zoals beschreven, vormen een plek waar mensen elkaar ontmoeten en de eenzaamheid doorbreken. De laagdrempeligheid van deze activiteit blijkt telkens, omdat er altijd een aantal (terras)gasten aanwezig zijn. à gastvrijheid.
Er worden twee koffieochtenden gehouden; één in het voorjaar en één in het najaar voor mensen van 60 jaar en ouder in de verschillende dorpen in ons gebied.
    
c.  Zomeravondgesprekken; opgezet door predikant met ouderlingengroep vormen een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten door met elkaar te spreken over levensbeschouwelijke onderwerpen. Ook daar nemen mensen van buiten deel (terrasgasten) à gastvrijheid.
Er wordt op 3 zomeravonden, een zomeravondgesprek gehouden. In juli en/of augustus.
 
d.  Pinksterpelgrimage; aparte werkgroep predikanten en pastores omvat een rondgang langs kerken in de regio als voorbereiding op het pinksterfeest – met heel wat gasten à gastvrijheid.
 
e.  Kerkcafé
is een middag voor ouderen, die elkaar ontmoeten, met elkaar over allerlei zaken praten en allerlei activiteiten ondernemen. De beschrijving zou zo uit “de kerk als herberg” overgenomen kunnen zijn. Het feit dat er ook mensen deelnemen die niet tot de traditionele kerkgangers gerekend worden is een blijk van de grote mate van à gastvrijheid die de gemeente nu reeds toont.
Is iedere maandagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur, behalve in de zomer.
 
f.  Kerstmaaltijd op 2-de kerstdag voor alleengaanden v.a. 50 jaar.   
Ook de beschrijving daarvan zou uit “de kerk als herberg” kunnen zijn overgenomen. Bij deze activiteit lijkt à gastvrijheid in meer dan een opzicht het sleutelwoord
 
g.  Vespers op zomeravonden;  een voornemen. die vormen een voornemen dat nog meer invulling zou kunnen geven aan “de kerk als herberg”  à gastvrijheid. 
 
h.  Themadiensten; deze diensten worden nader uitgewerkt door de predikant.
 
i.  Bazar en rommelmarkten:
In de Hervormde Kerken van Hoogwoud en Abbekerk worden in het voor- en najaar een rommelmarkt en een bazar gehouden.
 
j. Verhalen van Toen voor mensen van Nu:
In Abbekerk in het Abbehuisje worden één keer per maand op woensdagavond, Bijbelboeken op een symbolische manier met "andere ogen", gelezen. Het uitwisselen van eigen gedachten en ervaringen leveren onder deskundige aanvulling boeiende avonden op.
 
k. De Schatkist:
Deze ontmoetingen zijn wat meer meditatieve bijeenkomsten waarin iedereen een eigen inbreng kan hebben, b.v. door wat mee te brengen of door zelf aan de slag te gaan. Het leren van en door elkaar staat centraal. In een sfeer van rust, openheid en veiligheid ontmoet men elkaar. Series van 6 avonden, eens per maand, op vrijdagavond.
 
 
4. De protestantse Gemeente midden westfriesland
 
4.1     De predikantsplaats
Er is een parttime predikant ( 50%). Tevens wordt er gezocht naar aanvulling. Daarbij wordt gedacht aan een kerkelijk werker, die ook parttime gaat werken.
 
 
4.2     Takenpakket predikant: 
 
4.2.1. Regelmatig voorgaan in de eredienst
 
4.2.2. Zoeken naar mogelijkheden mensen te interesseren voor   
          levensvragen.
 
4.2.3. Pastoraat – d.m.v. huisbezoek, groothuisbezoek, gemeente-avonden.
 
4.2.4. Coachen van ouderlingen. 
 
4.2.5  Projectbegeleiding (het gemeentewerk mede doordenken vanuit visie op kerk zijn)
 
4.2.6. Vergaderingen binnen de gemeente (6x per jaar kerkenraadvergadering – geen  voorzitter)
 
4.2.7. Oecumenische contacten.
 
4.2.8. Vergaderingen op bovenplaatselijk niveau.
 
4.2.9. Missionaire punten zoals in de profielschets weergegeven; zie supplement.
 
 
5.       Logistiek:
 
5.1.    We maken voor de erediensten gebruik van de kerken in:
          Hensbroek, Spanbroek, Hoogwoud en Abbekerk.
 
5.2.    Kerkelijk bureau/werkplek predikant en/of kw is in het Brakenkerkje.
 
 
 
6.       Werkplannen van de colleges:
 
6.1.    De diaconie; zie supplement.
 
6.2.    Het pastoraal team: zie supplement.
 
6.3.    De kerkrentmeesters; zie supplement.
 
 
 
Akkoord kerkenraad 16 mei 2012.
 
 
---o0o---
terug
 
 
Datum
 
PGMWF
 
ANBI-gegevens

Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
Eerstvolgende Kerkdienst


Hoogwoud

24 januari 2021

Aanvang: 
10.00u 

Voorganger: 

dhr. C. van Lenten

NB: Deze dienst is op ons YouTube kanaal te bekijken

< zie hiernaast voor de link naar het YouTube kanaal

 
 
Voedselacties

Klik op onderstaande logo's
voor meer informatie 

 

Kijk ook eens in de webshop van Dorcas:


--------------------------------


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.